Nå kan du melde deg på diplombakerutdanningen 2022

Diplomutdanningen for bakere er et utdanningstilbud som bygger på svennebrev i bakerfaget, og er et basiskurs om korn, mel og baketeknologi. Kurset er utviklet i et samarbeid mellom Baker- og Konditorbransjens Landsforening (BKLF), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Nofima AS. Kurset består av basiskurs, samt selvvalgte fordypningsområder, og gir 5 studiepoeng.

Basiskurset består av tre samlinger à to dager. Kursteorien gjennomgås på samlingene, men er i stor grad lagt opp som selvstudie på nett i form av videoer, nettpresentasjoner, selvtester og lignende. Teorien skal danne bakgrunn for praktiske bakeforsøk samt aktiviteter. På samlingene jobbes det i hovedsak med å øke forståelsen av teori og praksis ved å kombinere dette. 

Deltakerne skal gjennomføre et obligatorisk prosjektarbeid gjennom hele kursperioden, og skal presentere dette prosjektarbeidet på siste kursdag. Et godt gjennomført prosjektarbeid er en forutsetning for å få tildelt diplomet. NMBU tilbyr basiskurset i samarbeid med Nofima AS.

I tillegg til basiskurset, så skal deltakerne gjennomføre to fordypningskurs / spesialiseringsmoduler. Fordypningsområdene er valgfrie, men må godkjennes av faglig ansvarlig. Det kan enten være kurs og/eller hospitering hos relevant bedrift. Kurs som allerede er gjennomført kan godkjennes. Avslutning eller siste samling på kurset må ikke være tidligere enn 26. april 2020. Relevante kursbevis framlegges og vil eventuelt godkjennes etter faglig vurdering. 

Diplombaker

For å oppnå tittelen Diplombaker kreves:

 1. deltakelse på samlingene og gjennomføring av obligatoriske aktiviteter i tilknytning til disse
 2. gjennomført prosjektarbeid evaluert til karakteren bestått
 3. gjennomført 2-dagers skriftlig hjemmeeksamen med karakter bestått
 4. gjennomført to godkjente fordypningskurs / spesialiseringsmoduler (se beskrivelse over).

Det er BKLF som tildeler diplomet som bevis på godkjent Diplombakerutdanning. Diplomet blir utdelt på førstkommende Landsmøte etter ferdigstilt kurs.

Eksamen

Eksamen i basiskurset gjennomføres som hjemmeeksamen noen dager etter 3. og siste samling (april 2023). For å kunne gå opp til eksamen, kreves generell studiekompetanse. Mangler du generell studiekompetanse, kan du søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Søknadsskjema finner du her, eller du kan kontakte SEVU på tlf. 67 23 03 00.  

Målgruppe og faglig nivå

Målgruppen for kurset er ansatte i bakerbransjen med fagutdanning baker- og konditor fra videregående skole, og med yrkespraksis fra bakerbransjen. Kurset bygger på grunnutdanningen i bakerfag og ligger på et høyere nivå. Foreleserne formidler forskningsbasert kunnskap. 

Hva skal deltakerne lære – og hvordan?

Når kurset er gjennomført skal deltakerne ha tilegnet seg kunnskap og god forståelse av:

 • Bakeprosess for brød og gjærdeigsprodukter
 • De viktigste funksjonelle egenskapene i mel som har betydning i bakeprosessen
 • Brød/bakervarers betydning for ernæring og helse
 • Hvordan variasjoner i melkvalitet påvirker prosess og produktkvalitet
 • Betydning av andre ingredienser, bakehjelpemidler og tilsetningsstoffer
 • Sensorikk og enkle forbrukerundersøkelser
 • Større helhetsforståelse av korn og mel som råvare i verdikjeden

I denne kursrunden legger vi enda mer vekt på baketeknologi, og bruker mer tid i bakeriet for å koble teorien tettere opp mot praksis.

Deltakerne skal, etter å ha gjennomført kurset, kunne anvende kunnskapene i egen bedrift, kommunisere faglige problemstillinger og drøfte mulige løsninger med spesialister innen området, innhente mer / ny kunnskap til bedriften og bidra med cerealfaglig kompetanse til bedriftens produktutvikling.

Tid og sted

 1. samling: 26.-27. april 2022
 2. samling: 18.-19. oktober 2022
 3. samling: 18.-19. april 2023

Eksamen: 25.-26. april 2023

Samlingene gjennomføres på Nofima AS (Osloveien 1, 1430 Ås) i Akershus

Påmeldingsfristen er 12.03.22

Pris for kurset er kr 27 600,-. Kursavgiften inkluderer kursmateriell, lunsj og kaffepauser. Utgifter til reise og opphold er ikke inkludert.

Les mer om kurset og meld deg på her