Ønsker Næringskomitéens innstilling om økt kontroll av dagligvaremarkedet velkommen.

Det er grunn til optimisme når en samlet næringskomité har kommet med så tydelige tilrådinger for å begrense dagligvarebransjens mektige posisjon. Baker- og konditorbransjen er avhengig av en sunnere konkurranse for å overleve som bransje, sier direktør i BKLF, Gunnar Bakke.

Norsk baker- og konditorbransje har vært i enorm utvikling de siste 30 årene. En av de største strukturelle grepene er at dagligvarebransjen har overtatt mesteparten av eierskapet til bakeriene og leveransene til egne kjeder og bruker dermed stort sett egne merkevarer mot forbruker. Dette har gjort det vanskelig for mange bakerier å få solgt varene sine.

De frie og uavhengige bakeriene som bærer tradisjonene, og har stort fokus på rekruttering og fagutdannelse, har blitt satt under konstant press både for å oppnå markedstilgang og for å gjøre nødvendige omstillinger.  Dagligvarebransjens dominerende posisjon, har dermed gjort situasjonen mye mer krevende for hele baker- og konditorbransjen.

I innstillingen til Stortinget, kommer en samlet Næringskomité med tilrådinger om at Konkurransetilsynet har tettere tilsyn med vertikal integrasjon og vertikale bindinger som kan skade konkurransen. Videre anbefaler de at dagligvarekjedenes egne merkevarer ikke må få en så dominerende stilling at de presser ut andre aktører og hindrer innovasjon.

Stortinget ber regjeringen utarbeide grensehandelsbarometer som permanent ordning innen 1. juli 2021 og at regjeringen snarest mulig legger frem for Stortinget en egen sak om grensehandel, hvor det drøftes og foreslås tiltak for å redusere grensehandelen og sikre konkurransekraften til norsk næringsliv.

Stortinget vil råde regjeringa til å sikre mer åpenhet i verdikjeden for mat, blant annet ved å stille krav om et regnskapsmessig og funksjonsmessig skille mellom leddene i verdikjeden.

Regjeringen varsler i meldingen en rekke tiltak, og de peker på at tiltakene i sum vil kunne lempe på etableringshindringer, styrke konkurransen i verdikjeden for dagligvarer, øke forbrukervelferden og effektivisere ressursbruken.

At disse tiltakene vil hjelpe på den vanskelige situasjonen baker- og konditorbransjen befinner seg i er klart, dersom de blir etterfulgt i praksis.